Apostolske bønner (kan hentes som pdf (tryk her))

Guds vilje og håb for Kristi legeme er:  At vi opbygges, indtil vi alle når frem til enheden i troen og i erkendelsen af Guds søn, til at være et fuldvoksent menneske, en vækst, som kan rumme Kristi fylde (Ef. 4;13). Og vi er sandheden tro i kærlighed i ét og alt vokser op til Ham, som er hovedet, Kristus (Ef. 4;15).
Hertil har Gud givet os de apostolske bønner. Disse bønner er kraft- og virkningsfulde, fordi de er Guds egne ord. Derover ved vi, at Guds vilje er lig med Hans Ord, så når vi beder de apostolske bønner, tror vi - og står i forventning til - at Gud besvarer vores bønner, for der står skrevet: "Og dette er den frimodighed, vi har over for Ham: At hvis vi beder om noget, som er efter Hans vilje, hører Han os. Og når vi ved, at Han hører os, hvad vi end beder om, så ved vi også, at vi allerede har fået det, vi har bedt Ham om."
(1. Joh. 5;14-15).
Guds legeme i Danmark har brug for at blive rejst op for, at Guds vilje og plan med Danmark kan ske fyldest. Lad os i Kristi legeme stå sammen i enhed - og enighed med Guds Ord - og bede de apostolske bønner, velvidende at én slår tusinde og to slår titusinde.

Gud, vi kommer frem for Dig:

Vi beder om at, at Du vor Herre Jesu Kristi Gud, herlighedens Fader, vil give os alle visdoms og åbenbarings ånd til at erkende Dig, med vores hjertes øje oplyst, så vi forstår, til hvilket håb Du har kaldet os, hvor rig på herlighed Din arv til de hellige er, og hvor overvældende stor Din magt er hos os, der tror i kraft af Din mægtige styrke. Med den magt virkede Du i Kristus, da Du oprejste Ham fra de døde og satte Ham ved Din højre hånd i himlen, højt over al myndighed, magt, kraft, herskermagt og hvert navn, som nævnes kan, ikke blot i denne tidsalder, men også i den kommende (Ef. 1;17-21).

Vi bøjer vores knæ for Dig, Fader, efter hvem hvert fædrenehus i himlene og på jorden har navn, og beder om, at Du i Din herligheds rigdom med kraft vil give os at styrkes i det indre menneske ved Din Ånd, at Kristus ved troen må bo i vores hjerter og vi være rodfæstede og grundfæstede i kærlighed, så at vi sammen med alle de hellige får styrke til at fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er, og til at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse, så vi fyldes, til hele Guds fylde nås. Du, som formår med Din kraft, der virker i os, at gøre langt ud over, hvad vi beder om eller forstår, Du være ære i kirken og i Kristus Jesus i alle slægtled i evighedernes evighed! Amen (Ef. 3;15-21).

Vi beder om, at vores kærlighed stadig må vokse og blive rig på indsigt og dømmekraft, så at vi alle kan skønne, hvad der er væsentligt, og være renfærdige og uden anstød på Kristi dag, fyldt af retfærdigheds frugt, som skyldes Jesus Kristus, Dig Gud til pris og ære (Fil. 1;9-11).

Vi beder om, at vi alle med al visdom og åndelig indsigt må fuld kundskab om Din vilje, så vi kan leve, som Herren vil det, på alle måder Ham til behag, og bære frugt med alle gode gerninger, vokse i kundskab om Dig, Gud, og styrkes med al kraft ved Din herlige magt til al udholdenhed og tålmodighed (Kol. 1;9-11).

Vi beder om, at vi alle trøstes i vores hjerter og knyttes sammen i kærlighed og når til den fulde rigdom på vished og indsigt, og må nå til erkendelse af Din hemmelighed, Kristus, i hvem alle visdommens og kundskabens skatte er skjult (Kol. 2;2-3).

Vi beder om, at Du lader os alle vokse og blive overstrømmende rige i kærligheden til hinanden og til alle, at Du styrker vores hjerter til at være uangribelige i hellighed over for Dig, vor Gud og Fader, når vor Herre Jesus kommer med alle Sine hellige! Amen (1. Thes. 3;12-13).

Vi beder om, at Du, som er fredens Gud, helliger os alle helt og holdent og bevarer vores ånd og sjæl og legeme fuldt ud lydefri ved vor Herre Jesu Kristi komme! Trofast er Du, som kalder os; Du vil også gøre det (1.Thes. 5;23-24).

Vi beder om, at Du, vor Gud, vil gøre os alle værdige til Din kaldelse og med kraft fylde os med alle gode fortsætter og alle troens gerninger, for at vor Herre Jesu navn må blive herliggjort i os, og vi i Ham, ved Din og Herren Jesu Kristi nåde (2. Thes. 1;11-12).

Vi beder om, at Herren leder vores hjerter til Din kærlighed og Kristi udholdenhed (2. Thes. 3;5).

Vi beder om, at Du, som er håbets Gud, vil fylde os alle med al glæde og fred i troen, så at vi bliver rige i håbet ved Helligåndens kraft! (Rom. 15;13)

I Jesu Kristi navn.                                                                                                                                                    
Amen.